Discover the best Ibm partners and resellers in Vietnam

Find in the list below the best Ibm resellers or channel partners that are currently on our platform to help you with implementation, training or consulting services in Vietnam. You can locate the Ibm partners based on their city and use additional filters like industries supported.

Filter Search Results:
Sort By:

               
118401HPT 2Asia PacificVietnam9th Floor, Paragon Building 03 Nguyen Luong Bang, District 7, HCMCHo Chi Minhhttp://www.hpt.vn/1Channel Partners /profiles/channel-partners/11840/hpt/
185162vSourcehttps://logo.clearbit.com/vsource-software.com2Asia PacificVietnam59/2A Nguyen Dinh Chieu, Ward 4, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh CityHo Chi Minhhttp://www.vsource-software.com/1Channel Partners /profiles/channel-partners/18516/vsource/
vSource

Offering offshore development center. Offering migration tool for 50 kind of legacy ECM: FileNet IS, CS, Report Manager,P8, etc. Offering ServiceNow, Sitecore

 • Country: Vietnam
 • City: Ho Chi Minh

Expertise

334563ETC 2Asia PacificVietnam2B1 Dam Trau, Bach Dang Ward, Hai Ba Trung District, Ha NoiHa Noihttp://www.etc.vn/1Channel Partners /profiles/channel-partners/33456/etc/
ETC

View the solutions, services and product portfolio of ETC

 • Country: Vietnam
 • City: Ha Noi

Expertise

353774GENPACIFIC 2Asia PacificVietnam1th Floor, 391A Nam Ky Khoi Nghia Street, District 3, Ho Chi MinhHo Chi Minhhttps://www.gensys.com.vn/1Channel Partners /profiles/channel-partners/35377/genpacific/
394545Amigo 2Asia PacificVietnam5th Floor, Building Indochina Plaza Hanoi, No. 241 Xuan Thuy, Cau Giay District, HCMC. HanoiHa Noihttp://amigo.vn/1Channel Partners /profiles/channel-partners/39454/amigo/
Amigo

Amigo là nhà cung c?p D?ch v? CNTT và Gi?i pháp D?ch v? Tài Chính cá nhân hàng d?u Vi?t Nam. Amigo phát tri?n v?i d?nh hu?ng mang t?i cho khách hàng các d?ch v? Tài chính, Công ngh? hi?n d?i nh?m nâng cao nang l?c c?nh tranh, kh?ng d?nh v? th? trê...

 • Country: Vietnam
 • City: Ha Noi

Expertise

394556Avenue IT Solutions 2Asia PacificVietnamNo.3 Garden Plaza 1, Garden Plaza Complex, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh CityHo Chi Minhhttps://www.avenue-net.com/1Channel Partners /profiles/channel-partners/39455/avenue-it-solutions/
Avenue IT Solutions

View the solutions, services and product portfolio of Avenue IT Solutions

 • Country: Vietnam
 • City: Ho Chi Minh

Expertise

394567CMC Telecomhttps://logo.clearbit.com/cmctelecom.vn2Asia PacificVietnam11th floor, CMC Tower, 11 Duy Tan, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, HanoiHa Noihttps://cmctelecom.vn/1Channel Partners /profiles/channel-partners/39456/cmc-telecom/
CMC Telecom

CMC Telecom | Data – Internet – Data Center - Voice – VAS

 • Country: Vietnam
 • City: Ha Noi

Expertise

395068Mitec 2Asia PacificVietnam3rd & 4th Floors, MITEC Building - Lot E2, Cau Giay New Urban Area,Yen Hoa Ward, Cau Giay District, HanoiHa Noihttp://www.mitec.com.vn/1Channel Partners /profiles/channel-partners/39506/mitec/
395079VietSunshinehttps://logo.clearbit.com/vietsunshine.com.vn2Asia PacificVietnam2nd Floor, Central Garden building, 328 Vo Van Kiet, Dist 1Ho Chi Minhhttps://www.vietsunshine.com.vn/1Channel Partners /profiles/channel-partners/39507/vietsunshine/
VietSunshine

VietSunshine cung c?p các gi?i pháp, d?ch v? an ninh m?ng, luu tr? hàng d?u th? gi?i cho các công ty, t? ch?c và co quan chính ph?.

 • Country: Vietnam
 • City: Ho Chi Minh

Expertise

4131310DAI TRAN GIA 2Asia PacificVietnam272-274 Hoa Hung, Ward 13, District 10,TP.HCMHo Chi Minhhttp://daitrangia.com.vn/1Channel Partners /profiles/channel-partners/41313/dai-tran-gia/
DAI TRAN GIA

Ti?n thân c?a công ty là c?a hàng kinh doanh s?n ph?m CNTT Traginet Computer do Ông Tr?n Qu?c Hoàn - CT. HÐTV kiêm T?ng Giám Ð?c hi?n nay sáng l?p nam 2000 và du?c chuy?n d?i thành công ty Ð?I TR?N GIA nam 2003.

 • Country: Vietnam
 • City: Ho Chi Minh

Expertise

4159711Tecapro 2Asia PacificVietnamHo Chi MinhHo Chi Minhhttp://tecapro.com.vn/1Channel Partners /profiles/channel-partners/41597/tecapro/
Tecapro

View the solutions, services and product portfolio of Tecapro

 • Country: Vietnam
 • City: Ho Chi Minh

Expertise

4498612N-Tek 2Asia PacificVietnamB4-20 Vinhomes Gardenia, Ham Nghi Str, Nam Tu Liem Dist, Hà N?iHa Noihttp://n-tek.vn/1Channel Partners /profiles/channel-partners/44986/n-tek/
N-Tek

N-TEK Distribution là doanh nghi?p chuyên v? linh v?c kinh doanh Phân Ph?i các thi?t b?, Cameras giám sát, Công ngh? thông tin, Vi?n thông Ph?n c?ng, Ph?n m?m tin hoc. N-TEK Distribution thu?c Công ty TNHH Phân Ph?i Công Ngh? N-TEK Co.,Ltd.

 • Country: Vietnam
 • City: Ha Noi

Expertise

4684813HiPThttps://logo.clearbit.com/hipt.vn2Asia PacificVietnamHiPT Building - 152 Th?y Khuê, Tây H?, Hà N?iHa Noihttp://www.hipt.vn/1Channel Partners /profiles/channel-partners/46848/hipt/
5007014VSI 2Asia PacificVietnamFloor 2, KaiLash Building, Lot B21, Lane 92, Tran Thai Tong Street, Cau Giay District, City. HanoiHa Noihttps://vsi.com.vn/1Channel Partners /profiles/channel-partners/50070/vsi/
5007415CSE 2Asia PacificVietnam2A Building, 18A Hoang Quoc Viet, HanoiHa Noihttp://www.cse-tech.net/1Channel Partners /profiles/channel-partners/50074/cse/
CSE

View the solutions, services and product portfolio of CSE

 • Country: Vietnam
 • City: Ha Noi

Expertise

5055816Dipitech 2Asia PacificVietnam21F Capital Tower 109 Tran Hung Dao str. - Hoan Kiem dist. - Ha NoiHa Noihttp://dipitech.com/1Channel Partners /profiles/channel-partners/50558/dipitech/
Dipitech

View the solutions, services and product portfolio of Dipitech

 • Country: Vietnam
 • City: Ha Noi

Expertise

5056017NetandComhttps://logo.clearbit.com/netcomvn.com2Asia PacificVietnam34 Trinh Loi Street, Ngu Hanh Son District, Danang CityDa Nanghttp://www.netcomvn.com/1Channel Partners /profiles/channel-partners/50560/netandcom/
NetandCom

Công ty C? ph?n Tích H?p Truy?n Thông Net&Com du?c thành l?p vào nam 2008 có tr? s? d?t t?i trung tâm Thành ph? Ðà N?ng, du?c bi?t d?n nhu là m?t nhà cung ?ng thi?t b?, d?ch v? kinh nghi?m và hi?u qu? trong linh v?c vi?n thông, công ngh? thông tin . ...

 • Country: Vietnam
 • City: Da Nang

Expertise

5192118Thinh Company 2Asia PacificVietnam215 Nguyen Trong Tuyen St, Ward 8, Phu Nhuan Dist., HCMCHo Chi Minhhttp://www.anthinh.com/1Channel Partners /profiles/channel-partners/51921/thinh-company/
Thinh Company

Cung cp gii php qun l hng u

 • Country: Vietnam
 • City: Ho Chi Minh

Expertise

5751719DTS 2Asia PacificVietnam287B Dien Bien Phu St, Dist. 3, Ho Chi Minh CityHo Chi Minhhttp://www.dts.com.vn/1Channel Partners /profiles/channel-partners/57517/dts/
5816620VDOhttps://logo.clearbit.com/vdo.vn2Asia PacificVietnamNo. 61 Me Tri Thuong, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi CityHa Noihttps://vdo.com.vn/1Channel Partners /profiles/channel-partners/58166/vdo/
VDO

VDO là nhà cung c?p d?ch v? máy ch? Server nhu VPS Domain Hosting Email Ph?n M?m T?ng Ðài trên Toàn Qu?c v?i giá r? d?m b?o uy tín và ch?t lu?ng t?t nh?t

 • Country: Vietnam
 • City: Ha Noi

Expertise

5817921Thi Thiên Solutionshttps://logo.clearbit.com/partvietnam.com2Asia PacificVietnam5th Floor, 62 Yen Phu, Nguyen Trung Truc Ward, Ba Dinh District, HanoiHa Noihttps://partvietnam.com/1Channel Partners /profiles/channel-partners/58179/thi-thiên-solutions/
Thi Thiên Solutions

View the solutions, services and product portfolio of Thi Thiên Solutions

 • Country: Vietnam
 • City: Ha Noi

Expertise

5855222CTIN 2Asia PacificVietnamAlley 158/2 Hong Mai Street, Quynh Loi Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi CityHa Noihttps://www.ctin.vn/1Channel Partners /profiles/channel-partners/58552/ctin/
6217823KST Solution 2Asia PacificVietnam5th floor - Building SG, B19/D21 Cau Giay new urban area, Alley 92 Tran Thai Tong, Dich Vong Hau ward, Cau Giay district, Hanoi cityHa Noihttp://kstsolution.com.vn/1Channel Partners /profiles/channel-partners/62178/kst-solution/
6382124Vina Aspirehttps://logo.clearbit.com/vina-aspire.com2Asia PacificVietnam1 Lê Du?n, B?n Nghé, Qu?n 1, Thành ph? H? Chí MinhHo Chi Minhhttps://vina-aspire.com/1Channel Partners /profiles/channel-partners/63821/vina-aspire/
Vina Aspire

Vina Aspire is a leading IT (information technology) solution and service provider in Vietnam.

 • Country: Vietnam
 • City: Ho Chi Minh

Expertise

11733125Tuan Thanh Informaticshttps://logo.clearbit.com/tuanthanh.vn2Asia PacificVietnamTòa nhà Tu?n Thành | S? 93B Ph? Trung Kính, Trung Hòa, C?u Gi?y, Hà N?iHa Noihttps://tuanthanh.vn/1Channel Partners /profiles/channel-partners/117331/tuan-thanh-informatics/
Tuan Thanh Informatics

Tu?n Thành Informatics là d?i lý phân ph?i uy tín t?i Hà N?i. Tu?n Thành chuyên cung c?p các s?n ph?m tin h?c: Laptop, PC, Máy in, Máy Scan, Máy Ch? c?a các thuong hi?u hàng dâu th? gi?i nhu: HP, Dell, Lenovo, Fujitsu, Microsoft, IBM,...

 • Country: Vietnam
 • City: Ha Noi

Expertise

12172426INFONET 2Asia PacificVietnamInfonet Building, 33 Vu Ngoc Phan, Lang Ha Str, Dong Da Dist, HanoiHa Noihttps://www.infonet.com.vn/1Channel Partners /profiles/channel-partners/121724/infonet/
INFONET

Công ty c? ph?n công ngh? m?ng và truy?n thông Infonet JSC du?c thành l?p t? nam 2003 trên co s? k? th?a và tái c?u trúc công ty TNHH k? ngh? và thuong m?i tin h?c Toàn C?u.

 • Country: Vietnam
 • City: Ha Noi

Expertise

12625227Seatech Tuyen Dung 2Asia PacificVietnam98a P.Ng?y Nhu Kon Tum, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Ha NoiHa Noihttp://seatechit.com.vn/1Channel Partners /profiles/channel-partners/126252/seatech-tuyen-dung/
Seatech Tuyen Dung

Công ty Seatech chuyên xây d?ng và cung c?p các gi?i pháp CNTT trong các linh v?c Tài chính công, Ngân hàng, Ch?ng khoán,vv...

 • Country: Vietnam
 • City: Ha Noi

Expertise

13940228Conect Co Ltdhttps://logo.clearbit.com/conectvn.com2Asia PacificVietnam01 Hoang Trong Mau,Him Lam New Urban Area, Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh CityHo Chi Minhhttp://www.conectvn.com/1Channel Partners /profiles/channel-partners/139402/conect-co-ltd/
Conect Co Ltd

View the solutions, services and product portfolio of Conect Co Ltd

 • Country: Vietnam
 • City: Ho Chi Minh

Expertise

13940629Loc Phat Software Trading Company Limited 2Asia PacificVietnam67 Ðu?ng s? 10, Bình Hung Hoà B, Bình Tân, Thành ph? H? Chí Minh 700000Ho Chi Minhhttp://lpsoft.com.vn/1Channel PartnersView the solutions, services and product portfolio of Loc Phat Software Trading Company Limited/profiles/channel-partners/139406/loc-phat-software-trading-company-limited/
Loc Phat Software Trading Company Limited

View the solutions, services and product portfolio of Loc Phat Software Trading Company Limited

 • Country: Vietnam
 • City: Ho Chi Minh

Expertise

*Disclaimer: This list is not an official Ibm resellers list nor is affiliated with or in any way associated with Ibm.